AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİ’NİN, ÖĞRENCİLERİN MANYETİZMA KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARI VE TARTIŞMA İSTEKLİLİKLERİNEETKİSİ

Önder ŞİMŞEK, Kadir YAYLA
2.858 716

Abstract


Bu araştırmada, akran öğretimi yönteminin 10. sınıf öğrencilerinin manyetizma konusundaki başarılarına etkisine bakılmış ve tartışma istekliliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Ordu Fen Lisesi‟nde öğrenim gören 60 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Kavram Başarı Testi ve Tartışmacı Anketi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan beş öğrenci ile de yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar, deney grubunun başarısının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı olduğunu göstermiştir (t=-10.46, p=.000). Akran öğretim yöntemi uygulaması sonunda öğrencilerin tartışmacı son test puanlarının (X=68.03) ön test puanlarına (X=67.06) göre arttığı bulunurken, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (t=-.493; p>.05).
Anahtar Kelimeler: Akran Öğretimi, Manyetizma, Tartışmacı Anketi


Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.