Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Hakkındaki Farkındalık Durumlarının Farklı Değişkenlerce İncelenmesi

Serhat Bahadır KERT, Abdulkadir ŞAHİNER
2.943 747

Abstract


İnternetin yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza sanal zorbalık kavramı girmiştir. Sanal zorbalık kavramı ile ilgili farkındalık eğitim ve öğretmenler aracılığıyla arttırılabilir. Bu nedenle çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencilerinin sanal zorbalık hakkındaki farkındalık durumlarının farklı değişkenlerce incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü 4. Sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Bağımsız Örneklem T Testi (Independent-Samples T Test) ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Sanal zorbalık hakkındaki farkındalık durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Sanal Zorbalık, Farkındalık, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği


Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.