Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Webe Özgü Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yasemin KAHYAOĞLU, Ercan AKPINAR, Bahar BARAN, Ferit Serkan AKDOĞAN, Bülent AYDOĞDU
3.128 820

Abstract


Bireylerin günlük yaşamında büyük yeri olan web teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik algıları, bu teknolojilere yönelik tutumlarında önemli rol oynamaktadır. Öğretim ortamlarının teknoloji ile entegrasyonunda öğretim kurumları ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen adaylarının bilgi teknolojileri ile ilgili yeterliklerini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu araştırmada pedagojik formasyon programı öğrencilerinin webe özgü öz-yeterlik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Pedagojik Formasyon programına kayıtlı 448 öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Gömleksiz ve Erten (2013) tarafından geliştirilen güvenirlik katsayısı 0,93 olan ve tek faktörden oluşan 21 maddelik “Webe Özgü Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için anlam çıkartıcı istatistiksel yöntemler ve betimsel analiz (yüzde, frekans, ortalama vb.) kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin webe özgü öz-yeterlik algılarının aritmetik ortalamasının “çok yeterliyim” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin internet üzerinden telekonferans yapmada ve köprüleri kullanarak internette gezinmede “biraz yeterli” olduğu, internet üzerinden ders kaydı yapmada ve internet üzerinden yol, trafik ve hava durumunu öğrenmede “tamamen yeterli” oldukları saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin webe özgü öz-yeterlik algılarının, internet bağlantısı, akıllı cihaz sahipliği, günlük internet kullanım süresi, internet ve bilgisayar kullanım düzeyi değişkenleri açısından anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar alan yazındaki sonuçlarla karşılaştırılarak tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: pedagojik formasyon öğrencileri, web, öz-yeterlik


Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.